Thesis

За результатами досліджень співробітниками відділу захищено * докторських та * кандидатських дисертацій.

Докторські дисертації, захищені співробітниками відділу

 1. Г.В.Пляцко 
 2. С.Г.Кияк
 3. В.В.Гафійчук
 4. Похмурська Г.В. Формування структурної гетерогенності в металах при лазерній обробці та її вплив на основні експлуатаційні властивості : Дис. докт. техн. наук.– Спеціальність 05.02.01 – матеріалознавство.– 2006 р.
 5. Попович Д.І. Фізико-хімічні властивості низькорозмірних лазерносформованих оксидних та нітридних структур. Дис. докт.ф-м. наук.– Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні.– 2014 р.

Кандидатські дисертації, захищені співробітниками відділу

 1. В.М.Максимович
 2. Є.В.Новосад
 3. Кияк Степан Григорьевич. Образование p-n переходов в полупроводниках излучением лазера. Дис.канд.физ.-мат.наук. –Специальность 01.04.10 – Физика полупроводников и диэлектриков. —1978.
 4. Б.К.Котлярчук
 5. Франив Ольга Владимировна. Исследование энергетической структуры и рекомбинационного излучения смешанных монокристалов CdSxTe1-x и (ZnSe)x(CdTe)1-x Дис.канд.физ.- мат.наук. –Специальность 01.04.07 – физика твердого тела. —1980.
 6. О.О.Чабаненко
 7. Савицкий Григорий Владимирович. Физические свойства слоев и структур, полученных методом гомоэпитаксии из расплава, индуцированого импульсным лазерным излучением на поверхности германия, кремния, антимонидов индия и кадмия.  / Дис.канд.физ.- мат.наук. –Специальность 01.04.07 – физика твердого тела. —1985.
 8. Бончик Александр Юрьевич. Действие на полупроводники импульсов лазерного излучения миллисекундного и секундного диапазонов. / Дис.канд.физ.- мат.наук. –Спеціальність 01.04.10 – Физика полупроводников и диелектриков. —1989.
 9. Р.Горечко
 10. С.О.Вакарчук
 11. Б.С.Вус
 12. В.І.Демчук
 13. Похмурская Анна Васильевна. Твердофазное легирование полупроводников под действием непрерывного лазерного излучения.: Дис.канд.физ.- мат.наук: 01.04.10 / АН Украины. — Львов, 1991.
 14. Попович Дмитрий Иванович. Исследование процессов неравновесной лазерной эпитаксии и отжига тонких слоев сложных халькогенидных и металлооксидных соединений.: Дис...канд.физ.- мат.наук: 01.04.07 / АН Украины. — Львов, 1993. — 151с.
 15. Загіней Аполлінарій Олексійович. Дослідження процесів нерівноважного структуроутворення і модифікацій властивостей напівпровідникових кристалів телуриду кадмію і ртуті під дією лазерного випромінювання. : Дис..канд.фіз.- мат.наук: 01.04.10 / АН України. — Львів, 1993.
 16. Савчук Віктор Костянтинович. Дослідження фізико-технолочних процесів імпульсного лазерного напилення та модифікації властивостей тонких плівок багатокомпонентних металооксидів та телуридів камдію-ртуті. : Дис.канд.техн.наук. 05.27.06 - 2000.
 17. Лесюк Ростислав Ігорович. Формування струмопровідних елементів електронних плат струменевою технологією з використанням наночастинок срібла - 2011 р.
 18. Середницький Андрій Степанович. Структура та оптичні властивості тонких нітридних шарів і нанопорошкового оксиду цинку, одержаних лазерною абляцією - 2013 р.
 19. Бовгира Ростислав Вікторович. Структура й електронні властивості наноструктур на основі оксиду цинку. -2019 р.
 20. Савка Степан Степанович. Ріст, структура та газосенсорні властивості нанопорошкових металооксидів. -2019 р.
 21. Венгрин Юрій Іванович. Структура і фотолюмінесцентні властивості нанопорошкових металооксидів в газах. -2021р.
 22. Могиляк Іван Адріанович. Лазерне мікро- наноструктурування та легування приповерхневих шарів напівпровідникових матеріалів. -2021 р.